Post view

God Answered Prayers ~Divine Dental Healing~

Na’e ‘i ai hoku fo’i nifo (kaungao) na’e mamahi ‘aupito pea kamata ke langa. Na’e tu’o lahi ‘eku feinga keu ta’aki mo e ‘ikai ke lava koe’uhi he na’e fu’u mamahi ‘aupito keu ta’aki pea kamata ke ngangau hoku ‘ulu kapau teu feinga keu ta’aki. Na’e fu’u mamahi ‘aupito hoku fo’i nifoo ka ‘i he’eku ongo’ii ‘oku impossible keu lava ‘o ta’aki pe ‘iate au he ‘oku fu’u mamahi ‘aupito. Na’e faingata’a mo ‘eku kaii koe’uhi ko hoku nifoo pea u kai pe ‘a e me’a soft ‘oku hangee pe ‘oku inu. Na’a ku ongo’i ko e founga pe ‘e taha ‘e lava ‘o to’o ai hoku kaungaoo ko ‘eku ‘alu ki he toketaa nifoo kene ta’aki but it costs money to see the dentist and they are expensive! Lolotonga e fai ‘eku lotu ‘anepoo, na’a ku kole ki he ‘Eikii ke ne tokoni mai mu’a kiate au ‘o ta’aki ange hoku nifoo supernaturally koe’uhii he’ikai pe keu lava ‘e au ‘o ta’aki he ‘oku fu’u mamahi pea ‘oku ‘ikai ke mei motu ia pe kavele motu pe aa ke faingofua hano ta’aki. Ko ‘eku only option pe ‘a e dentist ka ‘oku nau mamafa. Ka ko IA ‘a e ‘Otua lahi ‘oku Ne mafeia ‘a e me’a kotoa pe. ‘Oku Ne hoko ko hoku healer. ‘Oku ne hoko pe ko ‘eku dentist ke ne hoko mai ia ‘o ta’aki ange supernaturally hoku nifoo. Kou kole ki he ‘Eikii ke lolotonga ‘eku mohe ‘anepoo pea hoko mai ia ‘I hono Laumaliee ‘I He’ene founga pe ‘A’ana ‘o ta’aki ange hoku nifoo. ‘Osi pe ‘eku fakahu ‘a e Taimi mo e ‘Eiki ‘a e Siasii mahalo nai ki he 1:30 AM pea u ma’u leva ‘a e maloloo ‘anepoo.

 

When I brushed my teeth this morning, ‘oku ou fakatokanga’I hangee ‘oku kavele motu ‘a e fo’I kaungaoo. Hangee ‘oku lea mai pe ‘a e ‘Eikii keu ala ki he fo’I kaungao ko iaa ‘o to’o. Pea u ‘ohovale lahi he’eku ala hake pe ‘o to’o kuo ‘osi homo pe ia! ‘Ikai ha’ane mamahi ‘e taha!! ‘Ikai ha me’I toto e ha’u ki tu’a!! Kou tu’u ai pe ai ‘I bathroom ‘o fakafeta’i lahi ki he ‘Eikii he ko e ‘Otua tali lotu pea ‘oku Ne fakaai ‘a e me’a ‘oku tangi ki ai hono kakaii!! Kou hu mai mo hoku fo’I kaungao na’e homoo ‘o show fiefia ange ki hoku husband mou vahevahe ange ki ai ‘eku lotu ‘anepoo ‘o kole ki he ‘Eikii ke ne supernaturally ta’aki ange hoku nifoo he na’e ‘ilo pe hoku hoaa he na’e ‘osi palani ke ma o ‘o ‘ave hoku nifoo ki ha dentist. Fiefia ai pe hoku hoaa he save atu ‘a e seniti ia ko iaa cos he kuo hoko mai ‘a e ‘Otuaa ia he lolotonga pe ‘eku mohee ‘o supernaturally ta’aki hoku nifo na’e langaa!! Thank you Lord Jesus!! I give You the honour and the glory forever and ever and ever. Amen!! 

Chartuu 11.12.2017 0 291
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Rate
1 votes
Actions
Recommend
Categories
Health (2 posts)
Spiritual (3 posts)
Back to Top