Post view

Tali Lotu ‘a e ‘Eiki he Tafa’aki Fakapa’anga

 

 

By Linda Tu’ulakitau

 

 

Na’a ku kole ki he ‘Eikii ke Ne ‘omai ha seniti keu kumi’aki ha me’akai ke fakafonu ha ki’i puha me’akai ‘o uta ki Tonga ki ha uitou ai na’a ne fiema’u ‘eku tokonii. Na’e ‘i ai ‘eku ngaahi bales vala secondhand na’e tuku he’emau garage koe’uhii ko ‘eku online stores na’e fakatau atu ai ‘a e ngaahi vala fo’ou mo secondhand. Pea na’e fonu homau garage he ‘u bales vala fo’ou mo secondhand ki he’eku business. Pea lolotonga ‘eku fakakaukau’i e puha koloa ‘a e uitouu ke ‘ave ki Tongaa, na’a ku ‘alu ki he’emau garage ‘o fakasio ai ha ngaahi vala secondhand ke fo mo haiane koe’uhii ko ‘eku business ‘oku faii. Lolotonga ‘eku fakasio holo ‘a e valaa, kou fakatokanga’i hake ha ki’i saketi ‘oku ou sio ‘e fe’unga ‘i hoku ki’i fohaa ke ne tui he ko e fa’ahita’u momoko e taimi ko iaa. Na’a ku to’o mai leva ‘a e ki’i saketii ‘o ‘ohake ki fale fakataha mo e ‘u vala na’a ku fili ke fo mo haianee.

 

Pea ‘i he po Tokonaki ‘o e uike ko iaa na’e fai ai ‘eku haiane ‘a e vala hoku ki’i familii teuteu ki he lotuu he Sapatee. Taimi ko ‘enii ne ngalo ia ‘iate au ‘a e ki’i saketi na’a ku to’o mai ke tui hoku fohaa. Kae lolotonga ‘eku haianee hangee ‘oku fakamanatu mai ‘e ha taha kiate au ‘a e ki’i saketii. Na’a ku pehee ke tuku pe kae ‘ai pe hono ki’i saketi motu’a ke ne tui. Kae hangee pe ‘oku lea pe ‘a e taha ‘i hoku lotoo keu ‘alu ki loki ‘o ‘omai ‘a e ki’i saketi ko iaa ‘o haiane ia kene tui. Lolotonga ‘eku haiane ‘a e ki’i saketii, ‘oku ou ongo’i ‘oku ‘i ai ‘a e me’a he kato loto ‘o e ki’i saketii pea u pehee ‘e au ko ha holoholo. Pea ‘i he’eku fakaava e sipa ‘o e ki’i kato loto ‘o e saketii ke to’o kitu’a ‘a e holoholoo kae lava ke haiane fakalelei ‘a e ki’i saketii, na’a ku ‘ohovale ‘oku ‘ikai ko ha holoholo ia ka ‘oku ‘asi hake ‘a e la’i pa’anga ‘e $50 Australian dollar! Na’a ku ‘a’au hake ki tu’a ‘a e pa’angaa ‘a ia ‘oku ‘osi ‘ai ia he bundle ‘o takai’aki ‘a e fo’i rubber band. Ka ‘i he’eku lau ‘a e pa’angaa na’e $50 ‘e 20 na’e ‘i he bundle ‘a ia ko e $1000 AUD! There is no way I can locate the owner. ‘Oku ‘ikai keu ‘ilo pe koeha na’e fa’o ai ‘a e $1000 he saketi ‘o ha ki’i leka ‘oku ‘ikai ko ha saketi ‘o ha taha lahi! Ka ‘i he’eku tuii ko e tali lotu ia ‘a e ‘Eikii ki he kole na’a ku faii ha seniti ke fakatau’aki ha koloa ke ‘ave ki Tonga ki he uitou ko ‘enii. Na'a ku fakafeta'i ki he 'Eikii He'ene tali lotu na'e fai ma'akuu. Pea u ngaue’aki leva ‘a e $1000 ‘o kumi’aki ‘a e koloa ‘o ‘ave ‘a e puha koloa ‘a e uitouu mo ‘ene ki’i fanauu ki Tonga.   

Chartuu 15.12.2017 0 261
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet
Post info
Rate
1 votes
Actions
Recommend
Categories
Health (2 posts)
Spiritual (3 posts)
Back to Top