[L[Forums]]  ›  General  ›  General discussions
 

Koe ngaahi feilaulau 'i ho Ui

SENESI 21 : 1 – 14

 

KOE NGAAHI FEILAULAU ‘I HO UI

THE SACRIFICES IN YOUR CALLING

 

1.     UI AI KITAUTOLU HE ‘OTUA

Koe fuofua ui ‘ae ‘Otua kihe tangata koe ui  ‘ae tangata kia Sisu Kalaisi, koe ui ‘enau mo’ui kia Sisu Kalaisi, koe ui ho’o mo’ui kia Sisu Kalaisi, ‘oku ikai koe fuofua ui ‘oku fai he ‘Eiki kiate koe ko ‘ene  ngaue, pee koha fa’ahinga ministry, pee koha ngaahi ngafa kehekehe pee koe  ngaahi ouau ‘ae siasi pee koe family..ka koe fuofua ui ‘ae ‘Otua kihe tangata koe ui ‘ae tangata kia Sisu Kalaisi…

He na’e ‘osi ‘iai ‘ae lave ‘ae ‘Eiki kiai ‘ihe tohi ‘a Sione vahe 6 ‘oku pehee ‘oku ‘ikai ke ha’u ha taha kiate au ka koe toki  fekaui’I ‘ehe Tamai he ‘oku ‘osi toka ‘afio’I pee ‘e SIsu ‘ihe kamata’anga ‘akinautolu ‘oku ‘ikai tui, pea moia tene lavaki’I ia. He ‘oku ‘ikai lava ha taha ke ha’u kiate au , ka ko hono foaki kiate ia ‘e he Tamai

pea ‘oku mahu’inga ‘aupito ‘ae fo’I mahino pee koe distinction ko ‘eni koe’uhi ke ‘oua na’a to’o hala’I ‘e ha taha…pea koe fatongia leva ‘o kitautolu ko ‘etau muimui pea mo talangofua  kihe ‘ene ui pea mo ‘ene folofola..

Ha mahino ‘eni ia he taimi koe na’e hoko mai ‘a Kalaisi ki mamani, na’e pau kene hanga ‘o fuofua ui ‘a ‘ene kau ako kiate ia…’aki ‘ene lea kia Pita..muimui mai kiate au…kau toki hanga ‘e au ‘o ako’I koe keke hoko koe toutai tangata..

Kuo pau ke tau fuofua fononga kihe ‘Eiki, kuo pau kete hoko koe fanau ako, kuo pau kete hoko koe tamaio’eiki, kuo pau kete hoko koe kau ako…under ‘ihe ‘Eiki amen..

 

Toki hanga leva he ‘Eiki, ‘o ako’I kitautolu, how to become great followers..pee ko ‘ene ako’I kitautolu ketau poto ‘ihe me’a koe muimui…pea koe taimi koe ‘oku tau muimui ai kihe ‘Eiki, we have to keep looking for Christ inorder for us to follow amen..

 

He koe taimi koe ‘oku tau pehe ai ‘oku kamata lava ke transform ‘a ‘etau mo’ui ke hange pee ko Kalaisi…kamata ke liliu ‘etau mo’ui ke hange pee ko Kalaisi, kamata ke liukava ‘etau mo’ui ‘ihe taimi ‘oku tau fa’a fekumi ai kihe ‘Eiki kae lava ‘etau muimui..

 

Hili ‘etau ‘alu kihe ‘Eiki ‘aki ‘etau tali ‘a Sisu Kalaisi kihe mo’ui, pea ‘oku hanga leva he ‘Eiki ‘o ako’I ‘etau ngaahi mo’ui ketau poto ‘ihe mo’ui tukulolo, ‘ihe mo’ui faka sevaniti, ‘ihe mo’ui faka-kalaisi, ‘ihe mo’ui faka vaivai. Pea ‘oku tonu leva ketau a’usia ‘ae fua e laumalie because we’re in Christ and Christ is in us amen…kuo pau ketau ma’u ‘ae ‘ofa, tauma’u ‘ae fa’a kataki, tauma’u ‘ae melino, tauma’u ‘ae anganofo, tauma’u ‘ae fiefia, tauma’u ‘a ‘ene melino, koe’uhi koe fo’I kakano’I mo’ui ia ‘ae ‘Eiki…

 

, pea koe ui leva ‘ae ‘Eiki hono ua ‘oku ne fai, ko ‘ene ui kitautolu kihe ‘ene ngaue..Ui kitautolu kihe tafa’aki oe worship, ui ‘ae ni’ihi kihe tafa’aki ‘ae tame’a, ui ‘ae ni’ihi tafa’aki ‘oe hiva, ui ‘ae ni’ihi kihe tafa’aki  ‘oe malanga, ui ‘ae ni’ihi kihe tafa’aki ‘oe potungaue talavou, ui ‘ae ni’ihi kihe tafa’aki taki, ui ‘ae ni’ihi kihe tafa’aki ‘oe ifi, ui ‘ae ni’ihi kihe tafa’aki oe lautohi faka Sapate…

 

Talange kihe tokotaha ho’o tafa’aki, ‘oku ui au he ‘Otua, toe talaange I’m a called man by God..

 

Pea ko hotau fatongia leva ko ‘etau ‘alu kiate ia, pea tau toki ‘alu leva ‘o fai ‘a ‘ene ngaue amen….

 

1 Pita 2 : 9

Ihe ‘etau ‘alu koe ‘o fai ‘a ‘ene ngaue ‘oku tau hoko leva,  koe tangata fili kita ‘ae ‘Otua, koe tu’unga taula’eiki fakatu’I kita ‘ae ‘Otua, koe kakai tapu, koe fa’ahinga ‘oku ma’ane me’a tonu, koe’uhia ke mou ongoongoa atu ‘ae ngaahi lelei ‘o ‘ene Afio……

 

 

 

2.     TAIMI ‘OKU TAU HA’U AI KIHE ‘OTUA

Pea koe taimi koe ‘oku tau ha’u ai kihe ‘Otua , ‘oku tau ha’u ‘aki ‘ae me’a koe fakafeta’I pea moe huu kihe ‘Otua…or what we call it praise and worship to God..pea koe taimi ‘oku tau ha’u ‘aki ‘ae praise and worship kihe ‘Otua, pea koe anga maheni leva, ‘oku hoko mai leva ‘ae lotolotonga ‘ae ‘Otua kihe tangata ‘o feohi leva pea moe ‘Otua…

Pea ‘oku ‘iai leva ‘ae momofi, pee koe vela mafana ‘ihe feohi’anga pea tau leva ‘ae feohi ‘oku fai he tangata pea moe ‘Otua..

 

Pea koe ‘uhinga leva ‘ae fo’I lea ko ‘eni koe fakafeta’I pee koe praise…ko ‘etau hanga ‘o fakamalo’ia’I ‘ae ‘Otua koe ‘uhi koe ngaahi tapuaki pee koe ngaahi blessings ‘oku ne hanga faka’inasi ‘aki ‘etau mo’ui..amen.. Kuo pau kete ma’u ‘e kita ha Laumalie hounga’ia..ha laumalie fakamalo’Ia ha Laumalie full of graditude kihe  ‘Otua he taimi koe ‘oku te huu ai kihe tu’unga ‘oe praise… pee koe tu’unga ‘oe fakafeta’i…why? He ‘oku nofo ma’u pee ‘ae ‘Otua ia ‘o siofi’I hotau loto..ka ‘oku ikai koe ngaahi me’a ‘oku fotu mai ‘I tu’a he mo’ui..

‘Oku kehekehe ia pea moe worship…he koe worship ia ko ‘ete huu kihe ‘Otua koe’uhi pee ko ‘ene ‘Otua…koe’uhi pee ko ‘ene Sihova…ka koe praise God, for what he has done for you, what he is being good to you…

 

Pea ‘oku tau hanga ma’u pee ‘o fakafekau’aki ‘ae me’a koe praise pee koe fakafeta’I  ‘aki ‘etau fai ha me’a ‘ihe ‘ao ‘oe ‘Otua, ‘aki ‘etau me’e ‘ihe ‘ao ‘oe ‘Otua, ‘aki ‘etau  ‘ihe ‘a ‘oe ‘Otua, ‘aki ‘etau tau’olunga ‘ihe ‘ao ‘oe ‘Otua, ‘aki ‘etau  lea ‘ihe ‘ao ‘oe Otua, ‘aki ‘etau too ‘ihe ‘ao ‘oe ‘Otua, ‘aki ‘etau tangi fakafeta’I ‘ihe ‘ao ‘oe ‘Otua…

 

Ka ‘oku ‘iai ‘ae fa’ahinga levolo ia ‘e taha ‘oe fakafeta’I ia ‘oku ne hanga ma’u pee ‘o faka-tokia’I ‘ae mafu ‘ae ‘Otua, pea koe fa’ahinga fakafeta’I ia ..ne lave kiai ‘ae tohi hepelu koe feilaulau fakafeta’i…

 

 

 

 

3.     FEILAULAU FAKAFETA’I

Koe feilaulau ‘oe fakafeta’I, koe fa’ahinga fakafeta’I ia, ‘oku te fakafeta’I ai kihe ‘Eiki lolotonga ‘oku lele mole ‘a ‘ete mo’ui, amen… Koe fa’ahinga tu’unga ia ‘oe fakafeta’I, ‘a ‘ete hanga fakafeta’ia ‘ae ‘Eiki, lolotonga pee ‘ae fonu faingata’a ‘ia ‘a ‘ete mo’ui..

Koe fa’ahinga fakafeta’I ia, he taimi koe ‘oku lele mamahi ai ‘a ‘ete mo’ui, pe koe fa’ahinga fakafeta’I ia, ‘oku te hanga ai ‘o lolomi hifo hoto kakano, pe ko hoto fu’u kita, ka te ‘o hake ‘ae fakafeta’I kihe ‘Otua..

Koe fa’ahinga fakafeta’I ia ….’oku te hanga kati loose kita, mei he me’a ‘oku te fa’a manako kiai, kete fononga kiai, ka te ha’u kita ‘o devote ‘a ‘ete mo’ui ki hono fakafeta’ia ‘ae ‘Eiki  because you love him more..

Talamai he tohi hepelu vahe 13: 15 – ‘Aua, koi a ke tau ‘atu ‘iate ia pe, ma’u ai pe, ha feilaulau fakafeta’I kihe ‘Otua, ‘a e koe fua ‘oe loungutu ‘oku takua hono huafa….

 

Pea koe feilaulau fakafeta’I, ‘oku ‘o atu ia ‘iate ia pe, ma’u ai pe, ‘ihe taimi kotoa pe ‘aki ‘ae fua hotau loungutu ‘oku takua hono huafa..

 

4.     EPALAHAME KOE TAMAI IA E KAKAI TUI

‘Ihe ‘eku hoko mai kihe ‘eku folofola, Ko ‘Epalahame na’ane lahi ngaue ‘aki ‘ae me’a koe feilaulau fakafeta’I kihe ‘Otua…pea ta ne’ine’I ke hanga he ‘Otua ‘o fu’u tapuaki’I ‘ae mo’ui ‘a ‘Epalahame, ‘o a’u kiha taimi, na’e ikai toe loto ‘a ‘Epalahame ia, ke toe hanga ha Hiteni ‘o tapuaki’I ‘a ‘ene mo’ui, koe’uhi koe fonu mahuohua ‘a ‘ene mo’ui ‘ihe ngaahi tapuaki ‘ae ‘Otua…

Na’e toe ‘iloa foki ‘a ‘Epalahame koe kaume’a ‘ae ‘Otua, ko ‘Epalahame ‘oku iloa ia he folofola koe Tamai ‘ae kakai Tui..

He na’e hanga ‘e ‘Epalahame, ‘o tukuange hono  fonua, tukuange hono tupu’anga, tukuange ‘ae fale hono Tamai kene ‘alu kihe fonua ‘e toki fakahaa kiai he ‘Otua ke ‘alu kiai.

 

Pea fai fononga mai ‘a ‘Epalahame pea moe ‘Otua, ‘o a’u kiha tu’unga na’e nofo ‘ae manako ‘ae ‘Otua he mo’ui ‘a ‘Epalahame he na’ane ui ‘a ‘Epalahame ko hono kaume’a..pea fakakaukau ‘ae ‘Otua, kene hanga ‘o tapuaki’I ‘a ‘Epalahame ‘aki hano foha, pea ne hanga ‘o establish ‘ia ‘Epalahame ‘ae kakai fili ‘ae ‘Otua..Ka na’e lava ‘ae ngaahi fakakaukau ko ‘eni ‘ae ‘Otua…koe ‘uhi koe lahi ngaue ‘aki ‘e ‘Epalahame ‘ae feilaulau fakafeta’I kene hamusi ‘aki ‘ae manako ‘ae ‘Otua kihe ‘ene mo’ui..

 

Pea ‘ihe talanoa koe kia ‘Epalahame, na’e iai ‘ae fo’I palomesi ‘ae ‘Otua kia ‘Epalahame tene ma’u ha foha, pee ko hano hako ‘iate ia  pee pea mo Sela…pea na’e a’u ‘ae fononga ‘ae ongomatu’a ko ‘eni kiha tu’unga..hange koe he ‘ikai a’u mai ‘ae fo’I palomesi ko ‘eni kiate kinaua…

Kamata ke ‘alu hake ‘ae fakakaukau ia ‘iate kinaua, kuo na motu’a, pea kuo na ngafe’ufe’u, kuo na vaivai pea kuo na mingimingi hona kilii pea he ‘ikai toe fakahoko he ‘OTua ia ‘iate kinaua, ‘a ‘ene palomesii…

 

FAKA-KAKATO ‘E SELA ‘AE PALOMESI

Fakakaukau leva ‘a Sela ia, kene hanga ‘e ia ‘o faka-kakato ‘ae Palomesi ‘ae ‘Otua ‘ihe founga peia ‘a’ana..

Pea ‘oku ou tui, ‘oku pehee pee ‘etau mo’ui he taimi lahi, koe taimi koe ‘oku tuai ai ke hanga he ‘Otua ‘o faka-kakato ‘ene ngaahi palomesi, koe me’a ‘oku ha’u ki hotau ‘Atamai ko ‘etau ha’u kitautolu ia ke faka-kakato ‘ae palomesi ‘ae ‘Otua…ke hangee pee kuo a’u mai ‘ae palomesi ‘ae ‘Otua ki he’ete mo’ui…ka ‘oku ikai ke pe koe palomesi ia ‘ae ‘OTua….

‘Oku tau ha’u ‘o fai ee…mo fai ee…mo fai ee koe pehee ko ‘ete fai ia ‘ae palomesi ‘ae ‘Otua ka ‘oku ‘ikai koe palomesi ia ‘ae ‘Otua..

 

 ‘Oku ikai ke fiema’u he ‘Otua ia ketau hanga ‘o fix pe fakatonutonu ha fa’ahinga me’a ke fakaa’u ‘aki ‘a ‘ene palomesi..’Oka pau ‘oku ne fakapapaui’I tene tapuaki’I koe ..tatali kiate ia..he kuo pau kene faka-kakato..

He ikai tene ha’u ‘ihe taimi ‘oku ke fiema’u ai ke ha’u ..ka kuo pau keke fa’a tatali kihe ‘Otua..halleluiah.

Ko ho’o tapuaki ‘e ha’u faka-hangatonu pee meiate koe.. ikai ke ha’u ia mei ha taha kehe..’e ikai ke ha’u ia mei ha toe me’a ..ka koe ha’u faka hangatonu peia meiate koe through me..

Koe me’a ‘oku mahu’inga ai ke ‘oua tete tokanga pe ko hai ‘oku fehi’a pe sai’ia ‘iate koe…pee koe hai ‘oku momoko atu kiate koe…pe vela atu kiate koe…he ha’u fakahangatonu pee ‘ae tapuaki ‘ae ‘Otua…meiate koe…

Ka ‘oku lea faka-hanga tonu mai ‘ae ‘Otua..kiate koe pea mo au he ‘aho ko ‘eni,  ‘oku ikai kene fiema’u ‘e ia..ketau hanga ‘e kitautolu ‘o faka-kakato ‘a ‘ene palomesi…he doesn’t need us to cover for him…’oku ikai kene fiema’u ‘e ia to bring him up…he ‘oku ‘ihe palani peia ‘ae ‘Otua kene hanga ‘o fakatatali ‘a ‘ene palomesi kia ‘Epalahame..

 

Fakakaukau ‘a Sela ia kene hanga ‘e ia ‘o fix pe faka-kakato ‘ae Palomesi ‘ae ‘Otua…’aki ‘a ‘ene hanga ‘e ia ‘o ‘ave ‘a ‘Epalahame ke ki’I spent time moha  fefine kehe..kae lava ke f aka-kakato ‘ae palomesi ‘ae ‘Otua..

 

Ikai ke fu’u mahino kiate au ‘ae fa’ahinga fakakaukau koe na’e ‘ihe ‘atamai ‘a Sela, he ko hono mo’oni ‘ihe’eku ‘ilo’I koe ‘ae ngaahi uaifi, pe ko hoku hoa…he ‘ikai pee ke huu ‘ae fa’ahinga fakakaukau pehee ia he ‘atamai ‘oe ngaahi uaifi…

Koe pahia pee ‘ae ngaahi uaifi he ‘ikai ke e ‘ave kita ia ke spent time moha tokotaha kehe..

Ka kia Sela, na’e a’u ia kihe tu’unga koia, he kuo ‘osi tohi ia he folofola…

Because in our desperate needs requires desperate actions ‘ihe ‘etau mo’ui..

Pea na’e ola ‘ae fo’I palani ko ‘eni ‘a Sela ‘o ma’u ‘e Epalahame ha foha mo Heka’a kae nofo faka’ofa pe ‘a Sela…

Na’e kamata leva ke papu’I holo ‘a heka’a ‘ia ‘Epalahame….pea lea taha ‘a Heka’a kia ‘Epalahame ‘o hange koe…koe mali ia ‘o ‘Epalahame..

Na’e kamata leva ke angatu’u ‘a Heka’a kia Sela..koe ‘uhi kuo ma’u ‘e ‘Epalahame ha foha ‘iate ia…ka ‘ikai ‘ia Sela..

Ikai ke ‘iai ha teitei kaunga ‘e taha ‘a Sela ‘ihe tamaa..

Ka na’e fiemalie pe ‘a Sela ia he na’e pa’a..’o a’u kiha fo’I taimi ne fakakaukau ai ‘ae ‘Otua kene hanga ‘o tapuaki’I ‘a Sela..

 

Na’e toe hoko pee ‘ae me’a na’e palani ‘e Sela kene toe hanga ‘o faka-mamahi’I pee ‘a Sela, koe ‘uhi ko ‘ene hanga ‘e ia fie poto’I, mo fix ‘ae palani pea moe fokotu’utu’u ‘ae ‘Otua..

TUPU HAKE ‘A ISIME’ELI PEA MO ‘AISAKE

Na’e tupu hake ‘a ‘Isime’eli pea mo ‘Aisake he fale pee ‘e taha

Tupu hake ‘ae hala pea moe tonu ‘ihe lotofale pe ‘e taha

Tupu hake ‘ae palomesi moe ikai koe palomesi he lotofale pe ‘e taha

Tupu hake ‘ae uite pea moe tea ‘ihe feitu’u pe ‘e taha

Tupu totonu pea moe fehalaaki ‘ihe feitu’u pe ‘e taha..

Right and wrong  growing up in the same house..

Fakaoli ko ‘ete sio kihe tafa’aki koe, ‘oku tupulaki ai ‘a ‘ete mo’ui..

Fonu ai ‘ae tapuaki ‘ae ‘Otua

Tapuaki’I he ‘Otua ia ‘ae tafa’aki

 

Ka ko ‘ete sio koe kihe tafa’aki koe ..fonu loto mamahi ai ‘a ‘ete mo’ui…

Mo’ui fakamamahi ai ‘a ‘ete mo’ui..

Pea te mo’ui mamahi ai pe ‘a ‘ete mo’ui

 

Hange koe ‘oku ‘iai ha fefusiaki ia ai fekau’aki pea mo ‘ete mo’ui..

 

KATOANGA’I ‘E ‘EPALAHAME ‘A ‘AISAKE

Fakakaukau ‘a ‘Epalahame kene hanga ‘o katoanga’I ‘a hono faka mavae ‘a ‘Aisake…

Ke fiefia ai  Sela…pea ke faka loto lele’I ‘aki ‘ae loto ‘o Sela

Ke ha lelei pe kia Sela…’ae nofo fakataha pee ‘ae palomesi moe ta’e palomesi ‘ihe fale pe ‘e taha..

Nofo fakataha pee ‘ae haohaoa moe ikai haohaoa ‘ihe fale pe ‘e taha..

 

 

 

 

SIO ATU ‘A SELA IA KUO MANUKI’I MAI ‘E ISIME’ELI IA ‘A ‘AISAKE

 FAKAANGA’I HE KOVI IA ‘AE LELEI

·        FAKAANGA’I HE TA’ATAAU IA ‘AE TAAU

·        FAKAANGA’I HE FEHALAAKI IA TOTONU

·        LUMOLUMA’I HE NGAAHI ME’A IA ‘OKU HALA ‘AE ME’A ‘OKU TOTONU

 

 

MTuulakitau
Back to Top