[L[Forums]]  ›  General  ›  General discussions
 

PANI IA MA’A HOKU NGAAHI FA’ITOKA

PANI IA MA’A HOKU NGAAHI FA’ITOKA

 

ANOINTING JESUS FOR MY GRAVES

 

 

FA’ITOKA

Koe taimi kotoa pe ‘oku tau lave ai ki fa’itoka koe me’a ‘oku fuofua ha’u ki hotau ‘Atamai, koe feitu’u ia ‘oku ‘ave kiai ‘ae kau mate pe koe kau pekia. It is a place for the dead…pea koe feitu’u ia ‘oku ikai ke fa’a manako ‘ae tokolahi kenau fa’a talanoa kiai, pe fa’a lea kiai, mahalo nai ko ‘enau ilifia kihe mate, pee ko ‘enau ilifia Tevolo, ka koe ‘uhinga ia ‘o fa’itoka koe feitu’u ia ‘oku fetukutuku kiai ‘ae kakai kuo mole ‘enau mo’ui.. pee koe fa’ahinga kuo nau mate…

 

MATE

Pea ‘ihe ‘etau leva koe kihe mate, pee koe tangata mate, pee koe tangata koe kuo ne pekia…’oku kehekehe hono hanga he ‘Otua ia ‘o faka-‘uhinga’I ‘ae tangata mate, kihe anga ‘etau hanga ‘e kitautolu ‘o faka’uhinga’I ‘ae tangata.

               UHINGA’I HE TANGATA

               Ko ‘etau hanga koe ‘e kitautolu ‘o faka-‘uhinga’I ‘ae tangata mate, koe tokotaha ia ‘oku ikai tene toe ma’u ‘e ia ‘ae manava mo’ui, pea koe tokotaha ia kuo ne pekia, pea ‘oku fai ai ‘ae tengihia, pea ‘a poo’I pea, fai mo hono ngaahi me’a faka ‘eiki kihe pekia, pea ‘oku ‘iai ‘ae fetuku koloa kiai, moe tauanga’a pea ‘oku ‘ave leva ‘ae tokotaha koia ‘o tanu ‘I fa’itoka…koe anga ia ‘etau hanga ‘e kitautolu ‘o faka-‘uhinga’I ‘ae tangata mate…

 

UHINGA’I HE ‘OTUA
Ko hono faka’uhinga’I koe he folofola ‘ae mate koe ‘oku mahino kiate kitautolu, ‘oku lau he folofola ‘ae tangata mate koia, ‘oku ne mohe pea na’e ha mahino ia ‘ihe taimi koe ne ‘alu atu ai ‘a Sisu kihe ‘ofefine ‘o Saiolosi, pea talaange ‘e Sisu, kihe kau tengihia, ke tuku aa ‘enau tangi, koe’uhi he ‘oku ne mohe pee, pea ne hanga ‘o toe fokotu’u hake ‘ae ‘ofefine ‘o Sailosi..

Toe tala ange pe ‘e Sisu kihe kau ako, kenau o hake a kia Lasalosi, kene ‘alu ‘o fokotu’u hake ia mei he’ene mohe…

Mahino mai ‘oku hanga he folofola ‘o faka’uhinga’I ‘ae tangata mate, ‘ae koe ‘oku mahino ia kiate kitaua, ‘oku ne mate, ‘oku mohe…

 

Koe tangata mate ‘ihe ‘uhinga kiai ‘ae folofola, ne haa ‘ihe tohi ‘a Senesi, ‘ihe taimi koe na’e lea ai ‘ae ‘Otua kia ‘Atama pea mo ‘IVI, ‘e ngofua kena kai pea mei he fua kotoa pe, ‘o ‘ITeni, koe fua kihe lelei pea moe kovi, he ‘ikai tena kai pea mei ai, koe ‘aho tena kai pea mei he fua koia, koe ‘aho ia tena mate ai…

Pea koe taimi koe na’e talangata’a ai ‘ae uluaki matu’a…koe tonu taha, na’e tonu kena mate ‘o hange koe koe anga ‘eta mahino’I, ‘ae me’a ko ‘eni koe mate..

Ka na’e ikai ke pehe ia..he na’e kei lele holo pee ‘a ‘Atama ia, ke toi pea mei he ‘Otua.

 

Toki mahino ‘ihe folofola ko ‘eni, koe mate koee ‘oku nofo’aki koe he ‘Otua, koe hanga koe he angahala, ‘o vahe’I kitautolu pea mei he ‘Otua…, pea tau ‘alu nofo mama’o mei he ‘Otua, ‘o tau nofo leva ‘I tu’a ‘Iteni, kae ‘ikai ‘I loto ‘Iteni..koeo fakataipe ia ‘etau nofo ‘ihe lotolotonga ‘ae ‘Otua, ‘or the presence of GOD.

Koe ‘uhinga ia ‘oe mate kihe ‘Otua..

Ko hono toe ‘ai ke mahino ange, koe taimi koe ‘oku ikai ke ‘iai ha tau fekau’aki pea moe ‘Otua, pee koe taimi koe ‘oku ‘ikai ai ke ‘iai ha tau relationship pea moe ‘Otua, pee koe taimi koe ‘oku ‘ikai ke tau tali ai ‘a Kalaisi ki loto he tau mo’ui… ‘oku lau leva ‘ae ‘Otua kiai koe tangata mate…

Ka koe tangata koe ‘oku ‘ikai ke toe ‘iai ‘ae manava mo’ui, koe tangata ia ‘oku ne mohe, he ‘iai ‘ae taimi te tau toe tu’u kotoa pee ‘ihe ‘ao ‘oe ‘Otua….

 

Pea koe fa’itoka koe kihe fa’ahinga ‘oku mate pehee…ko mate ta’engata, pea ‘oku fakaiku kia fenga’itaki…mo ‘u’unifo…mo kaitunu…whatever you call it..

 

Pea koe fakaonopooni ‘ae tangata mate koe ‘OKU ‘uhinga kiai ‘ae ‘Otua…tene lava pe ‘o ma’u ‘ae manava mo’ui, pea ‘oku ne lava pee ‘o nofo ‘iha ‘api ‘oku faka’ofo’ofa, nofo pee ‘I ha sosaieti ‘oku lelei, nofo pee ‘iha fonua ‘oku si’isi’I ‘ae maumau lao..kai lelei pee, ‘ikai fa’a halofia..…pea ‘oku ngaue ‘ihe ngaue ‘oku sai,  ka koe nofo ‘a ‘ene mo’ui ‘oku nofo faka fa’itoka pee ‘a ‘ene mo’ui, mo fakakaukau fakafa’itoka pee ‘a ‘ene mo’ui, talanoa faka-mate, fakakaukau-fakatamate pee, faka-kaukau tamate pee…faka-anga faka-tamate pee, lea faka-tamate pee, kaiha’a faka-tamate pee..

He koe haa hono ‘uhinga…koe ‘ikai  ke ‘iai ha fekau’aki pea mo Sisu…

‘Ihe ‘eku lau koe ‘ae ngaahi ongoongo pea mei Tonga…’oku faka’au ke fakautuutu ‘ae maumau lao ‘I Tonga…pea faka’au ke lahi pea moe tamate ‘I Tonga..koe’uhi koe lahi hono deport mai ‘ae kakai Tonga nofo muli pea mei he ngaahi fonua muli….pea ‘oku tonu ke fai ha ngaue ‘ae pule’anga Tonga kiai…..pea ‘oku tau nofo ke fai ee..mo ee …

Ka koe ‘uhinga ‘ae tefito’I palopalema koe ‘ikai ke ‘iai ha fekau’aki ‘ae tangata koia pea mo Sisu, koe ‘ikai ha’ane connect pea mo Sisu..,

Laka ang eke ‘alu ia ‘o fekau’aki pea moe faito’o konga tapu, fekau’aki moe kakai faka-mamani, fekau’aki moe ngaue, fekau’aki moe kau drug dealers…ai ngaahi me’a koia ‘oku ne faka-nofonofo kita kete faka fa’itoka pee…

 

Talamai he folofola, koe taimi koe na’e nofo ai ‘a kongakau ‘I fa’itoka…na’e ‘iate ia ‘ae ngaahi laumalie kehekehe ‘iate ia… pea ko ‘ene me’a na’ane fai na’ane nofo pee ‘ihe ‘aho pea moe poo…’o hifihifi’I peia ‘ihe taimi kotoa pe…pea na’ane faka-kina, pea mate ngata’ata….ka koe taimi koe na’e tu’uta ai a Sisu ‘ihe fa’itoka, na’e mavahe ‘ae ngaahi fu’u laumali kehekehe pea meia Kongakau, pea ikai kene toe faka-kina…pea koe fekau ‘ae ‘Eiki…foki ki ‘api..he kuo ke mo’ui…he koho tau ‘api tukuhau…ko mo’ui..’oku ikai ko mate…tu’u ‘ia Sisu Kalaisi…

Talamai na’e lele ‘a kongakau ‘o worship ‘ae ‘Otua..pea mavahe leva ‘ae ngaahi fa’ahi kehee…

 

Tau tukuaa ‘a fa’itoka na’a tau mo’ui faka fa’itoka..

PANI

Koe pani ne ngaue ‘aki ia he kau Isileli ‘ihe taimi  koe, ke hilifaki ha fa’ahinga tu’unga kiha tokotaha…pea koe tokotaha koia ‘oku ma’u mafai ia kihe tu’unga koia. He is anointed for that position pee koe fo’I lakanga koia…koe tokotaha ia koe ‘oku ne qualify kiai, pee koe tokotaha ia ‘oku ceo kiai, pee koe tokotaha ia, ‘oku pule ‘aoniu kihe tafa’aki koia, he is the one in charge or take authority ‘ihe tafa’aki koia …amen..

Talaange ‘e Sisu kiate kinautolu ..’im the anointed one..keu ‘ave ‘ae ongoonglei ki mamani..

Pea koe taimi koe ‘oku tau pani ai ‘ae tokotaha koia …’oku tau fa’a ngaue ‘aki leva ha hina lolo, ke pani ‘aki ia kihe tu’unga koia….

Pea ‘oku hoko leva ‘ae tokotaha koia koe tokotaha kuo fakatapui kihe tu’unga koe ‘oku pani ai ‘a ‘ene mo’ui…

 

PANI MA’A FA’ITOKA

Pea koe taimi koe ‘oku tau hanga ai ‘o fakamali’I ‘ae pani mo fa’itoka…Me’a leva ‘oku mahino mai ‘oku tau hanga ‘o fakamafai’I ‘ae tokotaha kene fai ‘e ia ‘ae ngaahi fatongia fekau’aki pea mo fa’itoka…He is the one that takes authority..kihe ngaahi me’a fakafa’itoka kotoa pee…Koia ia ‘oku ne ma’u ‘ae mafai kihe ngaahi me’a fakafa’itoka kotoa pee…

Koia peia ‘oku tu’u lea ‘I fa’itoka…koia peia ‘oku tu’u fakataputapu ki fa’itoka…why, because he is anointed ia ke tu’u ia ‘ihe tafa’aki… koia..

Pea koe fehu’I he ngaahi ‘aho ko ‘eni, koia ‘oku fo’I loto lelei ke pani ‘a ‘ene mo’ui, kene ma’u ‘e ia ‘ae tu’unga ‘o fa’itoka…pee koe ngaahi fatongia faka-fa’itoka…

Kuou tui te tau hanga ‘o faka-fehu’ia ‘ae palesiteni pee koe faifekau…’oka pau ‘e pehe atu kiha taha ‘iate kitautolu..

 

‘E PULU, pe ko KALO…kuo hanga he ‘aho ni ‘o pani koe keke tokanga’I atu ae ngaahi me’a fakafa’itoka kotoa pee…

 

Pea koe fo’I tu’unga koia ‘oku ou faka’amu keu foki kihe ‘eku veesi folofola..

MELE MAKITALINI

I he ‘eku foki koe kihe ‘eku folofola, koe fefine ko ‘eni ko Mele Makitalini, koe lau koe ‘ae tohi Ma’ake, hanga he tohi ‘a  Ma’aki he konga kimui, ‘o faka mahino mai na’e ‘ia Mele Makitalini ha fu’u laumalie kehekehe ‘e 7..

Pea koe tu’unga koia ‘e Sisu, koe tu’unga ia ‘oe mate faka-laumalie…Koe tu’unga ia ‘oe nofo fa’itoka pee ‘ae mo’ui…’ikai ha ‘amanaki ‘anga , ikai ha hope he’ene mo’ui…

He koe nofo’anga ‘o Kongakau he taimi koe na’e ‘iate ia ha ngaahi fu’u Lumalie kehehe..ko fa’itoka, pea ‘ihe ‘ene ‘I fa’itoka koe lau ‘ae folofola, na’ane nofo peia ‘o hifihifi’I pe ‘e ia ‘a ia…pea faka-kina, pea ikai ha toe felave ha taha kiai….

Pea ‘oku ou tui koe tu’unga ia na’e iai ‘a fefine ko ‘eni… na’e haa matamata lelei ‘a ‘ene mo’ui ‘I tu’a…pea ha faka’ofo’ofa ‘a ‘ene mo’ui…

 

Ka ‘I loto he’ene mo’ui ‘oku mate…pea koe ‘atakai koe ‘oku ‘iai ‘a ‘ene mo’ui koe grave yard..pe koe ngaahi fa’itoka kotoa pee..

Pea koe taimi koe na’e a’u mai koe ‘a Mele kiate ia…’ikai ke lava he kau ako ia ‘o tatala ‘ae ‘uhinga ‘ene fai ‘e Mele ‘ae ngaahi me’a koia kia Sisu, because they were so busy faka-aanga’I ia, busy ke tukuhifo’I ‘a ‘ene me’a ‘oku fai pea ikai lava ‘e kinautolu ia ‘o fai ha revelation.. ….kae toki hanga ‘e Sisu ia ‘o tatala kiate kinautolu ‘ae ‘uhinga ‘ae ‘iai ‘ae fefine.. ‘aki ‘a ‘ene lea ‘o pehee..

Mou tukunoa’I ia…he koe ngaue lelei ‘oku ne fai…he ‘oku ne takai lolo au ma’a fa’itoka…’oku ne hanga ‘o prepare me for fa’itoka…’oku ne hanga ‘o pani ma’a fa’itoka…’oku ne hanga ‘o  faka’ataa au keu ha’u au ‘o fahu ma’a fa’itoka….

Pea koe fehu’I leva koe ‘oku tau fai kia Mele, anga fefe ho’o hanga pani ‘a Sisu ke ha’u ia ‘o fahu ho’o ngaahi fa’itoka, ha’u ia ‘o fahu kihe ngaahi ngaue fakamate kotoa pe, ke ha’u ia ‘o fahu ho’o ngaahi fa’itoka…how did you do it Mary…

 

KUMI KIA SISU

 

HA’U PEA MOE LOLO

i.                 ‘Oku koha fa’ahinga lolo pee

ii.                Pee koe lolo kapeika

iii.               Pee koe lolo vesitapolo

iv.               Pee koe lolo faikakai

v.                Pee koe lolo me’alele

vi.               Ka koe Na’ati Mo’oni…

vii.             Koe lolo mahu’inga pea ma’u ngata’a

viii.            Expensive oil…pea koe lolo mamafa taha koe lolo ko Laumalie Ma’oni’oni…he koe lolo ia koia…na’e pau ke pekia ‘a Sisu, pea ne toe tu’u, pea ne ‘alu hoko ‘o Afio ‘ihe nima to’omata’u ‘ae Tamai

ix.               Pea lava ke toki hifo ‘ae lolo koia kiate kitautolu..

 

‘OUA ‘E HA’U MOLA

Oua tete ha’u mola, ‘oua teke ha’u hala’ataa, ha’u moha ngaahi taleniti ka ‘oku ‘iai ‘ae lolo ‘oe laumalie, tame’a ‘ihe lolo e laumalie, hiva ‘ihe lolo e laumalie, me’e ‘ihe lolo e laumalie, tala-loto ‘ihe lolo e laumalie, ta nafa ‘ihe lolo e laumalie…

 

FEMOU’EIKINA ‘A SISU HE KEINANGA MOE KAU AKO

‘A’u mai ‘a Mele ia, lolotonga femou’ekina mai ‘a Sisu ‘ihe ‘ene kau ako, ‘oku fai ‘enau keinanga faka taha…

Taimi ‘e ni’ihi, koe taimi ‘oku tau ha’u kihe ‘Otua, ‘e iai ‘ae taimi e sivi’I koe he ‘Eiki kene ‘ilo’I pee koe ha ‘ae lahi ho’o fiekaia..

How hungry you’re for the anointing ‘ae ‘Eiki..

‘E Iai ‘ae taimi, ‘e hanga he ‘Eiki ‘o tukunoa’I koe, keke ongo’I ‘oku ikai iai ha’o mahu’inga, pee tene tukunoa’I koe keke ongo’I ‘oku ke ma’ama’a..you don’t have any value…

Ikai kene ‘ave koe kiha fa’ahinga tu’unga ma’olunga …kae lava kene sio kihe anga ..

 

NA’ANE TUTUI ATU PEE

 

NA’ANE FEINGA KI HONO FOFONGA

 

FOA’I ‘AE LOLO ‘I HE ‘ENE A’U KI HONO FOFONGA

 

NA’ANE TAKAI ‘AKI ‘AE LOLO ‘AE FOFONGA ‘O SISU

 

TOE HA’U ‘A MELE KIHE FA’ITOKA NE TELIO AI ‘A SISU

 

MA’A ATU ‘A FA’ITOKA IA

-        Pelupelu lelei ‘ae ngaahi me’a na’e ‘I fa’itoka…pea tu’u ava ‘a fa’itoka..’oku ikai ke pule aoniu ‘ae me’a koia he’ete mo’ui..

-        Mo’oni ai ‘ae folofola ‘a ‘ene …monu’iaa ‘a kinautolu ‘oku nau loto ma’a tenau mamata kihe kololia ‘ae ‘Otua.

 

NA’ANE KI’I SIO KIMUI

 

‘I HONO TU’A KO SISU

MTuulakitau
Back to Top